ข่าว : การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดตรัง

รายละเอียด  : จังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดที่มีก่รเดินทางเข้าพื้นที่ 4 จุด ดังนี
     
1. บริเวณที่ทำการสายตรวจคลองปาง ต.คลองปาง อ. รัษฎา.
     
2. บริเวณหน้าค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ ต.ช่อง อ.นาโยง
     
3.บริเวณหหน้าที่ทำการสายตรวจลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน
     
4.บริเวณหน้าที่ทำการสายตรวจควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา
     

     
ในการนี้เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ 10จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหนานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรอง ความจำเป็น โดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่พิจารณาออกหนังสือรับรอง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล หรือพนักงานของ อปท ที่ได้รับมอบหมายผู้แจ้งข่าว : เทศบาลตำบลห้วยนาง ประกาศเมื่อ :