ข่าว : การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการจัดทำแผนการลงพื้นที่ให้บริการจุด One Stop Service โครงการ "เราชนะ" สำหรับประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์

รายละเอียด  : การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการจัดทำแผนการลงพื้นที่ให้บริการจุด One Stop Service โครงการ "เราชนะ" สำหรับประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์ Smart Phone เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด
     
หลักฐานที่ต้องนำไปในวันที่ลงทะเบียน : บัตรประจำตัวประชาชน Smart Card ตัวจริง ถ้าไม่มีจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยนาง ประกาศเมื่อ :